top of page

Acerca de

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Ο Οργανισμός Πολιτισμού Παιδείας  & Περιβάλλοντος "Ο ΞΕΝΟΦΩΝ "   με έδρα την οδό Λ.Βραυρώνος  5η στάση, 19016, Αρτέμιδα  με ΑΦΜ 997607797/ ΔΟΥ  Παλλήνης, με πρόεδρο Παναγιώτη Λάμπρου  (εφεξής ο « Διοργανωτής»), στο πλαίσιο χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, προκηρύσσει  διαγωνισμό με την ονομασία “Η καλύτερη χριστουγεννιάτικη βιτρίνα” (εφεξής οι « Διαγωνισμοί»), οι οποίοι θα διενεργηθούν δια του διαδικτυακού της τόπου www.politistikos-spata-artemis.gr

 1. Αντικείμενο/ Σκοπός του Διαγωνισμού:Στον διαγωνισμό θα αναδειχτούν  νικητές:  

 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στους Διαγωνισμούς.Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, άνω των δεκαοκτώ (18) ετών (εφεξής οι « Συμμετέχοντες»), που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

 3. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Η διάρκεια κάθε Διαγωνισμού (εφεξής η «Διάρκεια») θα είναιμέχρι 08/01/2023, με αρχή την 19/12/2022

 4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Οποιοσδήποτε επιθυμεί θα μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό  (εφεξής ο «Συμμετέχων») ακολουθώντας τα ακόλουθα βήματα: Επισκεπτόμενος το Διαδικτυακό Τόπο (https://www.politistikos-spata-artemis.gr/ ο Συμμετέχων θα εισάγει: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail).  Θα δηλώνει επίσης ότι έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται. Δια της συμμετοχής του, ο Συμμετέχων παρέχει την συγκατάθεσή του προκειμένου, σε περίπτωση αναδείξεώς του ως νικητή,  να χρησιμοποιηθεί το όνομά του για ανακοίνωση απο τον Διοργανωτή. Αφού ο συμμετέχων δηλώση την προτίμηση του με like για την καλύτερη στολισμένη βιτρίνα και δηλώσει τα στοιχεία του συμμετέχει αυτόματα στην κλήρωση 

 5. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα στοιχεία των Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής του.

 6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού: Η κλήρωση θα διενεργείται μέσα σε (5) ημερών από την λήξη της του διαγωνισμού και οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται έγκαιρα από τα social media της ιστοσελίδας μας για την ακριβή ημερομηνία και ώρα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται από τα social media της της ιστοσελίδας. Τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων  θα εισαχθούν σε αρχείο excel και με κλήρωση θα αναδειχθεί ο πρώτος νικητής. Η κλήρωση θα πραγματοποιείται μέσω του εργαλείου random.org  κατά το οποίο το σύστημα επιλέγει τυχαία ένα αριθμό, ο οποίος θα αντιστοιχεί στο excel των διαγωνιζομένων.  Εν συνεχεία, τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων, πλην εκείνου του πρώτου νικητή, θα εισαχθούν επίσης σε αρχείο excel και με τον ίδιο τρόπο θα επιλεγεί ο δεύτερος νικητής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσης.

 7. Δώρα: Κατά την σειρά της αναδείξεώς τους από την κλήρωση, οι νικητές θα λάβουν πλούσια δώρα

 

 1. Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον o Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στους Διαγωνισμούς ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στονΔιαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

 (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους, η προτίμηση μεσω like   (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον υποψήφιο συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) δεν γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός της Διάρκειας κάθε Διαγωνισμού.

 1. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Απόδοση των Δώρων: Οι νικητές κάθε Διαγωνισμού θα ανακοινώνονται στον Διαδικτυακό Τόπο https://www.politistikos-spata-artemis.gr/, και θα ενημερώνονται τηλεφωνικά ή/και μέσω e-mail για το δώρο τους από τον Διοργανωτή, μέσω του αριθμού ή/και e-mail που έχουν καταχωρήσει στον Διαδικτυακό Τόπο. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών. Οι νικητές θα πρέπει να έχουν δηλώσει εγγράφως ότι αποδέχονται το Δώρο τους μέσα σε δέκα ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης στην οποία αναδείχθηκαν νικητές, διαφορετικά αυτό θα κατακυρώνεται στον πρώτο επιλαχόντα κατά τη σειρά κλήρωσής του, ο οποίος και θα πρέπει μέσα σε τέσσερις ημέρες από την ανάδειξή του να το αποδεχθεί με την υπογραφή και αποστολή στον Διοργανωτή, διαφορετικά θα κατακυρώνεται στον αμέσως επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του την ίδια ημέρα. Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο εκάστου  Διαγωνισμού είναι μη μεταβιβάσιμα και οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα, άλλα προϊόντα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

 2. 11. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία που προβλέπεται ανωτέρω για τους νικητές, το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι του Διοργανωτή. Η προσπάθεια ειδοποίησης των νικητών, θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου του Διοργανωτή.

 3. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη εάν οι νικητές αδυνατούν, έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να αποδεχθούν το Δώρο τους εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι νικητές χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Δώρου, και τα τελευταία παραμένουν εις χείρας του Διοργανωτή, ο οποίος απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική του ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων Δώρων είτε στην περαιτέρω διάθεσή τους.

 4. Ευθύνη του Διοργανωτή. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά στην απόδοση των Δώρων του Διαγωνισμού.  

 5. Ο Διοργανωτής, στο πλαίσιο των Διαγωνισμών ενδέχεται να κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα.

 6. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει ότι ο συμμετέχων έχει διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους του παρόντος καθώς και την πολιτική προστασίας απορρήτου του Διοργανωτή οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδαhttps://www.politistikos-spata-artemis.gr/. Επίσης, με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, o συμμετέχων αποδέχεται  ότι ο Διοργανωτής λαμβάνει γνώση των δηλούμενων ατομικών δεδομένων του.

 7. Τα Δώρα που θα αποδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι του Διοργανωτή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτές.

 8. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη, ποινική ή αστική, προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό.

 9. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, ειδικά όσον αφορά στα στοιχεία που συμπληρώνουν στη φόρμα συμμετοχής, δεν παραβιάζονται κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα ή δικαιώματα προσωπικότητας τρίτων.

 10. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή καταστεί αδύνατη η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία δεν καταχωρηθεί η συμμετοχή τους στα ηλεκτρονικά συστήματα του Διοργανωτή. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

 11. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό με την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο. Ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά του Διοργανωτή ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

 12. Οι Συμμετέχοντες, δια της δηλώσεως συμμετοχής τους, παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση στο Διοργανωτή για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων, ή/και της εικόνας των νικητών ή/και προβολής της εικόνας και φωνής των νικητών (μέσω τυχόν φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων και μαγνητοσκοπήσεων) σε οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κλπ) ή/και στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα του Διοργανωτή και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και της Διαφημιστικής, YouTube κλπ), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook, Twitter κλπ), σε δημόσιους χώρους (ενδεικτικά και μη περιοριστικά γήπεδα, δημόσιες εκδηλώσεις κλπ), σε οθόνες σε σημεία πώλησης και σε εσωτερικές παρουσιάσεις, για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε, παγκοσμίως. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια ή συνεπεία του Διαγωνισμού καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους. Εφόσον απαιτηθεί, οι νικητές, εικονιζόμενοι ή μη, θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στην εν λόγω συναίνεση κατά τα ανωτέρω.

 13. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν με τη συμμετοχή τους ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρούν ούτε τώρα ούτε στο μέλλον καμία αξίωση ή οικονομική απαίτηση για οποιασδήποτε μορφής αμοιβή ή αποζημίωση από τον Διοργανωτή ή/και από τυχόν τρίτους στους οποίους θα παραχωρηθεί η χρήση ή/και η εκμετάλλευση του υλικού από τον Διοργανωτή.

 14. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο +30.22940 45565 από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 14:00.

 15. Προσωπικά Δεδομένα.

24.1. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια ως υπεύθυνη επεξεργασίας θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: Όνομα, Επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο.Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού, αλλά και της εν γένει χρήσης/εκμετάλλευσης του υλικού που θα προκύψει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

24.2. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων θα είναι κατ’ αρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διοργανώτριας που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

24.3.  Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης.

24.4. Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν αιτήματός τους αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

24.5. Τέλος, οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

24.6. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι Συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη Διοργανώτρια, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@politistikos-spata-artemis.gr

24.7. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται o « Οργανισμός Πολιτισμού Παιδείας  & Περιβάλλοντος "Ο ΞΕΝΟΦΩΝ "  ».

 1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν δικαίωμα στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτά γνωρίσματα του Διοργανωτή.

 2. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Aθήνας.

 3. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι του Διοργανωτή  www.politistikos-spata-artemis.gr

 4. 28. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω του Διαδικτυακού Τόπου  

 5. https://www.politistikos-spata-artemis.gr/

bottom of page